Regulamin sklepu obowiązujacy do dnia 31.12.2020

I. Warunki ogólne i definicje

1. Właścicielem Sklepu internetowego aventurasport.pl jest Bartłomiej Baranowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aventura Sport Bartłomiej Baranowski z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław. NIP 8971062605, Regon 930461764, tel. 71 7287416, e-mail: info@aventurasport.pl. zwany dalej Sprzedawcą lub Aventura Sport.

2. Firma wpisana jest do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

3. Sprzedaż odbywa się poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem sieci internet w sklepie internetowym pod adresem aventurasport.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient stosowane są wymiennie.

4. Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez firmę Aventura Sport zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem sklepu.

5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Dla uniknięcia wątpliwości za konsumenta uważany będzie Klient, który na etapie rejestracji konta w sklepie internetowym wybierze opcję „Osoba prywatna".

 

II. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Aventura Sport świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na: udostępnieniu formularza sprzedaży, za pośrednictwem, którego Klient ma możliwość zamówienia towaru oraz założenia i prowadzenia Konta Klienta w sklepie internetowym aventurasport.pl.

2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. Założenie Konta Klienta odbywa się poprzez rejestrację na stronie aventurasport.pl i polega na podaniu danych takich jak imię i nazwisko Klienta, telefon, e-mail, i dane adresowe oraz ustanowieniu hasła do konta.

4. Umowa, o której mowa w pkt 3. zwierana jest w chwili rejestracji Klienta w sklepie internetowym, na czas nieokreślony.

5. Klient, który posiada Konto w sklepie aventurasport.pl ma możliwość podglądu statusu realizacji zamówień, historii zakupów, możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych oraz nie ma konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach.

6. Klient dokonujący rejestracji Konta jest zobowiązany do podania, danych zgodnie ze stanem faktycznym i oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem sklepu internetowego i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji na podany podczas rejestracji adres mailowy Klienta, wysyłana jest wiadomość o utworzeniu Konta.

8. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartą na czas nieoznaczony bez podania przyczyny, w każdym czasie z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 12.

9. Zawarcie umowy na udostępnienie formularza zakupu następuje w chwili dodania do koszyka wybranych towarów a jej wykonanie następuje poprzez złożenie zamówienia przez Klienta.

10. Aventura Sport może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient narusza Regulamin sklepu, w tym dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres mailowy podany podczas rejestracji Konta. W takim wypadku rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

11. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług elektronicznych może nastąpić w każdym czasie, na podstawie porozumienia stron.

12. Konsument ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia założenia konta, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

13. W tym celu należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo na adres Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul, Sienkiewicza 47 50-349 Wrocław tel. 71 7287416, lub pocztą elektroniczną na adres info@aventurasport.pl.

14. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza, o którym mowa w ust. 16 - jednak nie jest to obowiązkowe.

15. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

16. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usługi polegającej na założeniu Konta w sklepie internetowym)

Adresat: Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul, Sienkiewicza 47 50-349 Wrocław, e-mail: info@aventurasport.pl

Ja/My(*) ................................................................

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

................................................................

Adres konsumenta(-ów)

................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

................................................................

Data .........................

* niepotrzebne skreślić

 

17. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze sklepu pod adresem aventurasport.pl

1) dostęp do Internetu;

2) dostęp do poczty elektronicznej;

3) zalecana rozdzielczość monitora : 1024 x 768 piskeli;

4) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, z Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

5) włączona obsługa javaScript i cookies

18. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamację można złożyć pisemnie na adres siedziby Aventura Sport lub na adres poczty elektronicznej info@aventurasport.pl

19. Reklamacja powinna zawierać informacje na temat danych Klienta oraz okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

20. Termin rozpatrzenia reklamacji dotyczącej umów o świadczenie usług drogą elektroniczna wynosi 14 dni. O rozstrzygnięciu Klient zostanie poinformowany tą samą drogą, którą reklamacja została złożona.

21. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

1) Nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta,

2) Wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

3) Nie zapisywać hasła,

4) Zmieniać hasło w regularnych odstępach czasu.

 

III. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Do zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta.

2. Aby złożyć zamówienie poprzez stronę aventurasport.pl należy dokonać rejestracji Konta Klienta i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu, za pomocą formularza sprzedaży dodać produkty do koszyka, dokonać wyboru sposobu zapłaty i sposobu dostawy towaru oraz kliknąć na przycisk „Zamawiam i płacę".

3. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi akceptację oferty Sprzedawcy wyświetlanej na stronie sklepu w koszyku, po dokonaniu wyboru sposobu płatności i sposobu dostawy towaru.

4. Klient do czasu kliknięcia na przycisk „Zamawiam i płacę" może w każdej chwili zmienić warunki zamówienia poprzez usunięcie towaru z koszyka, dodanie innego towaru, zmianę warunków dostawy oraz płatności.

5. Klient zostanie poinformowany o treści zawartej ze Sprzedawcą umowy sprzedaży poprzez e-mail zawierający kopię niniejszego regulaminu. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.

 

IV. Koszty przesyłki

1. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej zgodnie z wyborem Klienta podczas składania zamówienia.

 

V. Obszar dostawy

1. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

 

VI. Czas realizacji zamówienia i dostawy

1. Na czas realizacji zamówienia składają się poniższe czynniki:

1) czas oczekiwanie na wpłatę Klienta w przypadku wyboru przez Klienta przedpłaty,

2) czas wysyłki (podawany każdorazowo przy produkcie) jest to czas potrzebny na przygotowanie towaru do wysyłki i przekazanie firmie kurierskiej lub nadanie na poczcie,

3) czas doręczenia przez firmę kurierską; firmy kurierskie dostarczają przesyłki w terminie 1 - 2 dni roboczych od momentu nadania; Poczta Polska realizuje przesyłki w czasie 1-5 dni roboczych; czas realizacji dostawy przez firmę kurierską i Pocztę Polską jest deklarowany nie gwarantowany.

2. W każdym razie Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar Konsumentowi w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane poczynając od następnego dnia roboczego.

4. W przypadku, gdyby czas realizacji był dłuższy niż podany w opisie produktu, kontaktujemy się z Kupującym, aby potwierdzić realizację zamówienia oraz uzgodnić nowy termin jego realizacji.

 

VII. Płatności

1. Możliwe są następujące formy płatności:

1) pobranie (zapłata w momencie dostarczenia przesyłki przez kuriera)

2) przedpłata na konto bankowe, przed wysyłką zamówionego towaru - w tym przypadku płatność powinna zostać dokonana w terminie 3 dni roboczych

3) zakup na raty przez internet (wniosek on line) - Santander Consumer Bank SA

4) gotówka, karta płatnicza lub zakup na raty w sklepie stacjonarnym w przypadku odbioru osobistego -płatność natychmiastowa

5) karta płatnicza - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic - w tym przypadku płatność powinna zostać dokonana w terminie 3 dni roboczych,

6) ePrzelewy - Płacę z inteligo, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelew24, Przelew z BPH, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z Citi Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, ING Bank Śląski S.A., Credit Agricole, EUROBANK - Płatności Internetowe - w tym przypadku płatność powinna zostać dokonana w terminie 3 dni roboczych

7) ePłatności - Deutsche Bank Polska S.A., Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffaisen Bank Polska S.A. - w tym przypadku płatność powinna zostać dokonana w terminie 3 dni roboczych

2. Do każdej przesyłki dołączamy paragon oraz niezbędne dokumenty gwarancyjne o ile gwarancji udziela Producent danego towaru. Firma jest płatnikiem podatku Vat.

3. Wszystkie ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru podane są odrębnie.

 

VIII. Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

2. W przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych na podstawie umów zawartych do dnia 24.12.2014 r., konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową określone w ustawie z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego 9Dz. U. nr 141, poz. 1176, z źn. zm.).

3. W przypadku stwierdzenia wad w towarach sprzedanych na podstawie umów zawartych od dnia 25.12.2014 r., konsumentom przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady określone w ustawie z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2014.121 j.t).

4. Reklamacja może być złożona w szczególności w formie elektronicznej na adres info@aventurasport.pl, w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy - Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul. Sienkiewicza 47 50-349 Wrocław, osobiście w siedzibie firmy ul. Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław, tel. 717287416.

5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

1) imię, nazwisko, adres, adres e-mail,

2) okoliczności wskazujące na fakt zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, stanowiącej podstawę reklamacji,

3) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania,

4) okoliczności uzasadniające reklamację.

6. O rozstrzygnięciu reklamacji Konsument zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Rozpatrzenie reklamacji odbywa się w terminach i na zasadach określonych

przepisami prawa.

7. W przypadku, gdy towar objęty jest gwarancją, informacja o jej warunkach zamieszczona jest bezpośrednio na karcie produktu, którego dotyczy.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni, od doręczenia zamówionego towaru, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. W tym celu należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłając pismo na adres Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul, Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław tel. 71 7287416, lub pocztą elektroniczną na adres info@aventurasport.pl.

3. Istnieje możliwość skorzystania z wzoru formularza, dostępnego pod adresem www.aventurasport.pl w zakładce Wzór odstąpienia od umowy - jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi, wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż 14 dni, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraża zgodę na inne rozwiązanie.

7. Zwrotu towaru należy dokonać na adres Aventura Sport Bartłomiej Baranowski, ul. Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław lub, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, odstąpienia od umowy.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Zwrot może być dokonany w szczególności za pośrednictwem Poczty Polskiej, wg cennika operatora.

9. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

X. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Bartłomiej Baranowski, zamieszkały we Wrocławiu przy ulicy Uniwersyteckiej 27/28 m 4a prowadzący działalność gospodarczą

pod firmą Aventura Sport Bartłomiej Baranowski z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 47, 50-349 Wrocław. NIP 8971062605.

2. Administrator przetwarza dane osobowe:

1) imię i nazwisko Klienta, telefon, e-mail, dane adresowe, login i hasło do konta w celu założenia konta w sklepie internetowym,

2) imię i nazwisko Klienta, telefon, e-mail, dane adresowe, dane o wystawionych fakturach, nr rachunku bankowego Klienta (w przypadku płatności „przedpłata na konto" oraz w przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy i wskazania nr rachunku bankowego w celu zwrotu należności) - w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży zawartych z Administratorem,

3) imię i nazwisko Klienta, telefon, e-mail, dane adresowe, historia zamówień Klienta, w celu rozpatrywania reklamacji z tytułu zawartych umów sprzedaży,

4) imię i nazwisko Klienta, dane adresowe w celu marketingu produktów i usług własnych Administratora,

3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych na etapie rejestracji konta w sklepie internetowym oraz na etapie zakupu towaru jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwia założenie konta w sklepie internetowym i dokonanie zakupu towaru.

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:

1) okoliczności Sity Wyższe'.

2) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

3) zmiany oferty Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, że zmiany regulaminu mają na celu dostosowanie treści regulaminu do oferty.

2. Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę o każdorazowej zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany podczas rejestracji w Sklepie internetowym. Klient będzie związany postanowieniami nowego regulaminu, o ile nie wypowie go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu. Zmiana regulaminu nie wpływa na treść stosunków prawnych nawiązanych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem przed datą wejścia w życie nowego regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl